Magyar Fuzzy Társaság Alapszabálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társaság neve: Magyar Fuzzy Társaság, rövidítése MFT

a.)angolul: Hungarian Fuzzy Association

2. A Társaság székhelye:
Óbudai Egyetem, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B

3.A Társaság működési területe: Magyar Köztársaság

4.A Társaság alapítási éve: 1998
A Magyar Fuzzy Társaság (a továbbiakban: Társaság) tagja a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak, amely társadalmi egyesület, önálló jogi személy, szakmai érdekvédelmi szervezet. A Társaság mint független, tudományos szakmai szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem kap.

5.A társaság az 1997. évi CLVI sz. törvény, valamint az ezt kiegészítő kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint tudományos tevékenységet végző közhasznú szervezetként működik.

II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

1. A Társaság célja:
A Társaság célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken az lágy számítástudomány, azon belül a fuzzy logika alkalmazását és fejlesztését, az eredmények elterjesztését
a.) a szakma presztizsének, minőségi színvonalának és etikájának megőrzését illetve emelését,
b.) a fuzzy logikával hivatásszerűen foglalkozók, illetve annak elméleti eszközeit és módszereit más szakterületen alkalmazók véleményének és a szakma érdekeinek érvényre jutását,
c.) a széleskörű részvételt a hazai és a nemzetközi szakmai közéletben,
d.) a fuzzy szakemberek tájékoztatását és tapasztalatcseréjét,
e.) a fuzzy kultúra terjesztését, az informatikai oktatást.

2. A Társaság tevékenysége:
A Társaság közhasznú szervezet, közhasznú tevékenységet folytat.
Lehetőséget biztosít arra, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
Közhasznú tevékenységét elsősorban

  • a tudományos tevékenység, kutatás, fejlesztés,
  • a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
  • a szakmai kulturális tevékenység, 
  • a szakmai kulturális örökség megóvása, 
  • az euroatlanti integráció elősegítése területén fejti ki. 

2.1. Célkitűzéseink megvalósítása érdekében szolgáltatásokat nyújt, illetve vállalkozásoknak ad keretet, ezeken belül: 
a.) szakmai közéleti munkára ad lehetőséget,
b.) előadásokat, ankétokat, konferenciákat, kongresszusokat, szemináriumokat, szakmai tanácsadást, bel- és külföldi szakmai tanulmányutakat szervez,
c.) szakfolyóirato(ka)t és alkalmi kiadványokat szerkeszt és annak kiadásában részt vesz,
d.) díjakat alapít és adományoz, célfeladatok elvégzését jutalmakkal ismeri el, törekszik arra, hogy a diákokat és a fiatal szakembereket bevonja a szakmai közéletbe,
e.) tevékenységi területén kapcsolatokat tart fenn különféle bel- és külföldi szervezetekkel, tagként képviseli Magyarországot hazai, ill. nemzetközi tudományos szervezetekben.
A társaság közhasznú és egyéb szolgáltatásai nyilvánosak, azok a rendszeresen (nyomatott vagy elektronikus formában) megjelenő hírlevélben és az Interneten ismerhetők meg. A nyilvánosság, tájékoztatás kiterjed a Társaság működésének, a szolgáltatások igénybevételének módjára, illetőleg a beszámolók tartalmára is.

III. A TÁRSASÁG TAGJAI

1. A Társaság rendes, tiszteletbeli, illetve pártoló tagokból áll.

2. A Társaság rendes tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki illetve amely a társaság célkitűzéseit magáénak vallja, Alapszabályát elfogadja, etikai normáit betartja és a tagdíjat fizeti. Társadalmi szervezet akkor csatlakozhat tagként a Társasághoz, ha felvételét Elnökségi döntés fogadta el, és ha alapszabálya nem mond ellent a Társaság Alapszabályának. Jogi személy tagot megbízottja képviseli a Társaságban.

3. Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki a Társaság érdekében tevékenykedik, és ennek elismeréseként - az Elnökség javaslatára - a Társaság tagjai sorába választja. A Társaság tiszteletbeli elnöke(i) lehet(nek) az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a Társaság érdekében tevékenykedik(nek), és aki(ke)t a Közgyűlés - az Elnökség javaslatára - e tisztség(ek) betöltésére megválaszt. A Társaság arra érdemes tagjainak tiszteletbeli főtitkár címet adományozhat a Társaság érdekében végzett tevékenységéért.

4. A Társaság pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi  személy, aki illetve amely a Társaság célkitűzéseit magáénak vallja, és a Társaság tevékenységét anyagilag támogatja, de rendes tagként a Társaságba nem kíván belépni. 

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A rendes tagok jogai: 
a.) a területi és szakmai közösségekben, állandó és ad hoc bizottságokban tevékenykedhetnek,
b.) részt vehetnek a Társaság rendezvényein,
c.) javaslatokat, indítványokat tehetnek,
d.) a Társaság kiküldetésében részt vehetnek bel- és külföldi rendezvényeken, ezekre kedvezményeket kaphatnak,
e.) meghatározott feltételek mellett igénybe vehetik a Társaság helyiségeit, a Társaság nyújtotta szolgáltatásokat és kedvezményeket, megkaphatják az alkalmi kiadványokat, 
f.) megkaphatják a Társaság rendszeres hírlevelét,
g.) értesítést kapnak egyes rendezvényekről,
h.) a Társaság bármely vezető testületébe, illetve bármely területi és szakmai közösségben tisztségre megválaszthatók,
i.) szavazati joguk van a Társaság Közgyűlésén, ha az összehívott közgyűlések rendszeres résztvevőjének minősíthető (a megrendezett közgyűlések legalább 80%-án részt vesz).
 
2. A Társaság rendes tagjainak kötelességei:
a.) az Alapszabály, az ügyrend és az egyéb társasági szabályzatok előírásait valamint a társaság vezető szerveinek a határozatait betartani,
b.) a Társaság tevékenységi körében önként vállalt feladatokat teljesíteni,
c.) a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat minden év március 31-ig megfizetni.

3. A Társaság érdemes és tiszteletbeli tagjait a rendes tagok jogai illetik és kötelezettségei terhelik azzal, hogy a tiszteletbeli tagok a IV.2.c. pont szerinti tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

4. A pártoló tagok illetve, az együttműködő társadalmi szervezetek képviselőiken keresztül vehetik igénybe az egyéni tagoknak nyújtott szolgáltatásokat, egyebekben a Társaság rendes tagjait megillető jogok illetőleg kötelezettségek a pártoló tagot és az együttműködő társadalmi szervezeteket nem illetik meg illetőleg nem terhelik.

5. A tagság megszűnése

5.1. A tagság megszűnik, ha a tag kilépését írásban bejelenti.

5.2. Azt a tagot, aki a tagdíjat az esedékességig, tárgyév március 31-ig nem fizeti be, a Társaság úgy tekinti, hogy tagsági jogviszonyát meg kívánja szüntetni, ezért a Társaság tagjai sorából törli.

5.3. A Társaság Elnöksége indokolt esetben kizárhatja azt a tagot, akit tagságára méltatlannak tart.

V. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. A Társaság vezető és felügyelő szervei:

1.1. Közgyűlés

1.2. Elnökség

VI. A KÖZGYŰLÉS

A Közgyűlés a rendes tagok összessége, a Társaság legfőbb vezető szerve. A Társaság elnöke hívja össze.

1. A Közgyűlés ülése nyilvános.

2. Közgyűlést évente, Tisztújító Közgyűlést 3 évente kell tartani. 

3. A Közgyűlést és a Tisztújító Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlés meghívóját, amely tartalmazza a Közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét legalább 15 nappal a kitűzött időpont előtt közzé kell tenni a a Társaság Internet-honlapján.

4. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni 30 napon belül, ha

  • az ügyészség írásban indítványozza,
  • az Elnökség szükségesnek tartja,
  • ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok 1/3-a - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri.

5. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati jogú tagok több mint fele jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, a 30 napon belülre ugyanazon napirenddel összehívott ismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

6. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás - személyi ügyek kivételével, amelyekben mindig titkosan kell szavazni - a résztvevők döntésétől függően lehet nyílt vagy titkos. A titkos szavazást a Közgyűlésen résztvevő bármely tag indítványozhatja.

7. A Közgyűlés hatásköre:
a.) Az Alapszabály elfogadása, illetve módosítása.
b.) Az egyesülési jog, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvények által kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe utalt jogok gyakorlása.
c.) Az Elnökség beszámolója alapján megvitatja és jóváhagyja az elmúlt időszakban végzett egyesületi munkát, dönt az éves gazdasági beszámoló, a közhasznúsági jelentés, a következő évi munka-, pénzügyi terv elfogadásáról.
d.) A Társaság elnökeinek, alelnökeinek, megválasztása, felmentése és visszahívása.
e.) Társasági kitüntetések és emlékérmék alapítása, átadása, az odaítélés rendjének meghatározása. 
f.) Az MFT Tiszteletbeli tagjának megválasztása. 
g.) Az elnökség évi beszámolójának elfogadása.

8. A Társaság vezető szerveinek és tisztségviselőinek választási módja:
A Tiszteletbeli Elnököt, Elnököt, Társelnököt és az alelnököket a Tisztújító Közgyűlés választja meg titkos szavazással a megválasztható tagok számánál több jelöltet tartalmazó jelölőlisták alapján. A jelölőlistákra az Elnökség által felkért jelölőbizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. A jelölőlistákat a Közgyűlés kiegészítheti. Új személy felvételéhez a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok 50 %-ának támogató szavazata szükséges.

9. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés által kijelölt két tag hitelesít. A Közgyűlés döntéseiről nyilvántartást kell vezetni (Határozatok Gyűjteménye), melynek tartalmaznia kell a meghozott határozatok tartalmát, hatályát, a meghozatal időpontját, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A határozatokról készült összefoglalást nyilvánosságra kell hozni a Társaság hírlevelében és a Társaság Internet-honlapján, illetőleg az abban érintetteket igazolható módon - célszerűen írásban - annak tartalmáról értesíteni kell.

10. A Társaság működésével összefüggésben keletkezett iratokba - előzetes egyeztetés után - bármely Tag betekinthet.

11. A Közgyűlésen a kitűzött napirend kiegészítésére bármely szavazati joggal rendelkező tag javaslatot tehet, de ezek csak akkor tárgyalhatók, ha azokat a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel elhatározza.

VII. AZ ELNÖKSÉG

1. Az Elnökség a Társaság döntéshozó és képviseleti vezető szerve, amely a Tisztújító Közgyűlés által titkosan legfeljebb három évre megválasztott tisztségviselőkből, (Elnök, Társelnök, alelnökök valamint titkár) valamint az előző elnökökből áll. 

2. Az Elnökség feladata a Közgyűlések között a Társaság működésének elvi irányítása. Az Elnökség többek között 
a.) javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Társaság éves tervére,
b.) kidolgozza a Társaság gazdálkodásának alapelveit, elbírálja és előterjeszti a társaság költségvetését,
c.) kezdeményezheti, ill. jóváhagyólag tudomásul veszi a területi és szakmai közösségek létrejöttét és megszűnését,
d.) döntési joga van minden olyan kérdésben, amit az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos feladatainak körébe.

3. Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az ülések helyét, időpontját, napirendjét az Elnök állapítja meg, amelyről az ülés előtt legalább 8 nappal valamennyi elnökségi tagot a vonatkozó írásos anyagokat mellékelve írásban értesíti. Bármely Elnökségi tag javaslatára rendkívüli Elnökségi ülést kell tartani.

4. Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökségi tagok több mint fele jelen van. Döntéseit a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

5. Az Elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlésnek.

6. Az Elnökség üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet az Elnök hitelesít. Az Elnökség határozatait az Elnökségi Határozatok Gyűjteményében kell nyilvántartani, melynek tartalmaznia kell a meghozott döntéseket, azok végrehajtásának felelőseit, a határozatok hatályát, és név szerint a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók személyét. A határozatokról készült összefoglalást nyilvánosságra kell hozni a Társaság hírlevelében és az Internet-honlapján, illetőleg az abban érintetteket igazolható módon - célszerűen írásban - annak tartalmáról külön értesíteni kell.

7. Az Elnök és Társelnök
a.) összehívja és vezeti a Közgyűlést és a Tisztújító Közgyűlést, valamint az Elnökség üléseit,
b.) a Társaság hivatalos képviselője bel- és külföldön, amely jogát alkalmanként a Társaság bármely tagjának átadhatja,
c.) tevékenységéért a Közgyűlésnek felel,

8. Az alelnök vagy alelnökök
a.) megbízatásuk több egymás utáni periódusra is szólhat,
b.) feladataikat, tevékenységi körüket az elnök határozza meg,
c.) közülük az erre felhatalmazott helyettesíti az elnököt akadályoztatása esetén,

9. Az Elnökség munkáját tanácsaival segíti(k) a Társaság tiszteletbeli elnöke(i).

VIII. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. A Társaság működésének alapelveit az Alapszabály, működésének módját a társaság Működési Szabályzata tartalmazza. Ebben kell meghatározni többek között a választási eljárásokat, a szakmai szövetségekhez való csatlakozás módját, az állandó bizottságok működésének rendjét, a Társaság helyiségei és szolgáltatásai igénybevételének szabályait, a tagdíjakat.

2. A Társaság Működési Szabályzatát a Közgyűlés hagyja jóvá. 

IX. A SZAKMAI ÉS TÁRSASÁGI MUNKA ELISMERÉSE

1. A Társasági munka elismerését szolgálják a Közgyűlés által alapított és az Elnökség által kijelölt Díjbizottság javaslata alapján az Elnökség által odaítélhető társasági díjak. 

2. A díjazottak kijelölésére az elnökség évente Díjbizottságot jelöl ki. 

3. Díjbizottság jelölése nélkül az Elnökség nem adományozhat kitüntetést. A jelöltek kitüntetését az elnökség csak nyomós, erkölcsi, szakmapolitikai v. a társaság politikáját érintő indokok alapján utasíthatja vissza. 

4. Díjbizottság tagjai nem csak MFT Tagok lehetnek. 

5. Díjra jelölést beküldő és a jelölt nem csak MFT Tag lehet.

Díjbizottság:
a.) A Díjbizottság a Társaság évente kijelölt bizottsága. Feladata az MFT által alapított díjak adományozottjaira javaslatokat gyűjteni, azokat összevetni, és személyenkénti indoklással javaslatot tenni az elnökségnek jóváhagyásra. A díjbizottságnak joga van olyan személyekre is javaslatot tennie, akikre nem érkezett be jelölés.
b.) A Díjbizottság a Társaság kitüntetéseire teendő javaslataihoz évente nyilvánosan is felhívással fordul a Társaság tagságához a társaság Honlapján.
c.) A Díjbizottság határozatait, konszenzusra törekvően, de végső soron szótöbbséggel hozza.
d.) A Díjbizottság tagjait legalább 30% MFT tagok alkotják. Külföldi, nemzetközileg elismert kutatók is választhatók a Díjbizottság tagjaivá.
e.) A Díjbizottság legalább évente egy alkalommal ülésezik. Üléseit - szükség esetén - elektronikus úton is bonyolíthatja.
f.) A Társaság Díjait tagjainak és nem tagjainak egyaránt adományozhatja. Ugyanazt a díjat a Társaság csak egyszer adományozhatja ugyannak a személynek.

X. KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK

1. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

2. A Társaság a gazdálkodása során az elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak jelen okiratban meghatározott tevékenységre fordíthatja. 

3. A társaság vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére az 1997. évi CLVI. tv rendelkezéseivel összhangban az alábbi rendelkezések irányadók: 

3.1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 

  • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
  • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

3.2. Nem lehet a Táraság vezető tisztségviselője az a személy, aki két évnél nem régebben megszűnt olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Ez az összeférhetetlenségi szabály a megszűnt közhasznú szervezet megszűnését követő két évig áll fenn.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

4. A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

XI. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Társaság tevékenysége felett - az egyesülési jogról szóló törvény előírásai szerint - a törvényességi felügyeletet az Ügyészség gyakorolja. 

2. A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezései kerülnek alkalmazásra.