Az "Üzleti szabályok informatikai kezelése" szakmai közösség Alapszabálya

Elfogadás időpontja:  2014. december 14.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 • a. A szakmai közösség neve: Üzleti szabályok informatikai kezelése
 • b. Angolul: Business Rules Hungary
 • c . Hivatalos rövidítés: -
 • d. A szakmai közösség székhelye: 1054. Budapest, Báthori u. 16.
 • e. A szakmai közösség a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakmai közössége, jogállását a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alapszabályának X. pontja szabályozza. Az „Üzleti szabályok informatikai kezelése” olyan szakmai közösség, mely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a közösség eszközei politikai célokra nem használhatók. A szakmai közösség pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem kap. A vezető tisztségviselői megbízatás (Elnökség) összeférhetetlen bármely destruktív szervezet¬ben viselt tagsággal.

2. A SZAKMAI KÖZÖSSÉG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

A szakmai közösség célja, hogy az NJSZT lehetőségeit felhasználva rávilágítson a szabály-alapú szoftverfejlesztés fontosságára és előnyeire, segítse az üzleti szabálykezelő rendszerek (Business Rules Management System, BRMS) elterjedését, valamint bemutassa és összehasonlítsa a piacon levő BRMS rendszereket. A közösség fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy a használható, költséghatékony és sikeres szoftver fejlesztésének, illetve működtetésének elengedhetetlen feltételei, hogy

 • a gyorsan változó üzleti döntéseket a szoftverből üzleti szabályokba szervezzük ki – így a szabályokat az alkalmazástól függetlenül lehet készíteni, validálni, tesztelni és módosítani;
 • az üzleti szabályokat lényegében a döntéshozók alkossák és módosítsák – így elérhető, hogy a döntések minél előbb, torzítás nélkül, ellenőrizhető módon jussanak érvényre.

A szakmai közösség tevékenységei:

 •   Szakmai összejövetelek, előadások, bemutatók szervezése
 •   Fórum lehetőség biztosítása döntéshozók, szoftver elemzők, tervezők és fejlesztők számára
 •   Az üzleti és oktatási szféra kapcsolatainak erősítése
 •   Felmérések, elemzések készítése
 •   Szabálykészítési versenyek bonyolítása

3. A SZAKMAI KÖZÖSSÉG TAGJAI

Az „Üzleti szabályok informatikai kezelése” tagjai lehetnek kül- és belföldi természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amennyi¬ben NJSZT tagsággal rendelkeznek. A jogi személyek, illetve gazdasági társaságok csak Elnökségi döntés után válhatnak taggá. Az ilyen tagokat az általuk megbízott személyek képviselik a Közgyűlésen.

4. A TAGOK JOGAI, KÖTELESSÉGEI

 • a. A Tagok jogai
  • Részt vehetnek, illetve szavazati joguk van a szakmai közösség Közgyűlésén
  • Részt vehetnek a szakmai közösség által szervezett rendezvényeken
  • Javaslatokat, indítványokat tehetnek
  • A szakmai közösség elnökségébe, ill. bármely tisztségére megválaszthatók (ehhez szükséges a 18. életév betöltése)
  • Hozzáférhet a szakosztályt érintő bármely információhoz.
 • b. A Tagok kötelességei
  • Jelen Alapszabályt betartani
  • A szakmai közösség tevékenységi körében önként vállalt feladatokat teljesíteni
  • Az NJSZT tagdíjat határidőig befizetni
  • A szakmai közösség nem hoz olyan döntést, ami a tagok számára extra kötelezettséget jelent.
 • A tagság megszűnése
  • A tagság megszűnik, ha a tag kilépését írásban bejelenti.
  • Azt a tagot, aki a tagdíjat az esedékességig nem fizeti be, a szakmai közösség Elnöksége úgy tekinti, hogy tagsági jogviszonyát meg kívánja szüntetni, ezért tagjai sorából törli.
  • A szakmai közösség Elnöksége indokolt esetben kizárhatja azt a tagot, akit tagságára méltatlannak tart (Elnökségi döntés).
  • A tagsági viszonnyal kapcsolatos Elnökségi döntés ellen a szakmai közösség közgyűléséhez lehet fellebbezni 15 napon belül az ok konkrét megjelölésével.

A célok megvalósítása érdekében a szakmai közösség egy csoportot hoz létre egy közösségi portálon (pl. LinkedIn), Business Rules Hungary néven. A csoportnak bárki tagja lehet, aki beazonosítható, és csoport-tagságát a csoport tulajdonosa, illetve bármely menedzsere jóváhagyta.

5. A SZAKMAI KÖZÖSSÉG SZERVEZETE

 • a. Közgyűlés
  A Közgyűlés a tagok összessége, a szakmai közösség legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés nyilvános.
  A közgyűlés összehívása: A Közgyűlést a szakmai közösség elnöke hívja össze. Az összehívás szabályszerű, ha az elnök (elektronikus) levelet küld ki a szakmai közösség tagjainak a meghirdetett időpont előtt legalább 5 munkanappal. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 1/3-a ‒ az ok és a cél pontos megjelölésével ‒ írásban kéri.
  Személyes szavazás/távoli szavazás: Szavazni lehet személyes jelenléttel vagy távolról. Távoli szavazás esetén megengedett minden olyan technikai megoldás, amely egyidejűleg minden tag rendelkezésére áll. A Közgyűlés határozatait egyszerű szavazat-többséggel hozza.
  A közgyűlés határozatképessége: A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok (nekik van szavazati joguk) legalább 50%-a
  szavaz (személyes vagy távoli szavazással). Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, a 15 napon belülre ugyanazon napirenddel összehívott ismételt Közgyűlés a szavazók számára való tekintet nélkül határozatképes – kivételt képeznek a személyi kérdések (tisztújítás vagy tagsági fellebbezés), ahol fontos a legalább 50%-os részvétel.
  Titkos szavazás/nyílt szavazás: Egy szavazás titkos, ha a személyesen jelenlévő tagok szavazása titkos. Minden szavazás nyílt szavazással történik, kivéve, ha a szavazás személyi kérdést érint, illetve ha a közgyűlésen jelen levő bármely szavazásra jogosult tag kéri a titkos szavazást.
   
 • b. A Közgyűlés hatásköre:
  • Az Alapszabály elfogadása, illetve módosítása.
  • Az Elnökség előterjesztése alapján döntés az éves szakmai és gazdasági beszámoló, valamint a következő évi szakmai és gazdasági terv elfogadásáról.
  • A szakmai közösség Elnökségi tagjainak megválasztása, felmentése és visszahívása (tisztújítás).
  • Döntés olyan kérdésekben, amelyekben az Elnökség nem tudott dönteni.
  • Döntés a Tagsági viszonnyal kapcsolatos Elnökségi döntés elleni fellebbezések ügyében.
 • c. Elnökség
  A szakmai közösség irányító szerve, melynek legalább két tagja van. Döntéseit egyszerű többségi szavazattal hozza, szavazategyenlőség esetén a kérdést a következő alkalommal lehet újra tárgyalni. Megegyezés hiányában a közgyűlés dönthet.
  Szavazni lehet személyes jelenléttel vagy távolról. Távoli szavazás esetén megengedett minden olyan technikai megoldás, amely egyidejűleg minden elnökségi tag rendelkezésére áll.
  Az elnökségi döntéseket jegyzőkönyvbe kell venni.
 • d. Az Elnökség hatásköre:
  • Jogi személyek, illetve gazdasági társaságok tagságba vétele.
  • Tagok kizárása
  • Döntés olyan operatív dolgokban, amelyek nem szerepelnek az éves gazdasági, illetve szakmai tervben.

6. EGYÉB KÉRDÉSEK

Egyéb kérdésekben, illetve vitás esetekben az NJSZT alapszabálya a mérvadó.